Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
SharePoint

Historie U3V na VŠE v Praze

Vznik, rozvoj a působení U3V na Vysoké škole ekonomické v Praze je třeba posuzovat v širším kontextu pražské aglomerace i Středočeského kraje.

Jires.jpgKdyž v roce 2007 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy slavila 20. výročí založení U3V na fakultě, nestor jejího vzniku, pan prof. MUDr. Vladimír Pacovský, DrSc., mj. zdůraznil vliv této události i na postupné zakládání U3V i na jiných vysokých školách. Tak například došlo v roce 1988 také k založení U3V na VŠE po dohodě s 1. lékařskou fakultou a vedením VŠE (prorektorem prof. Ing. Janem Ehlemanem, CSc.). První promoce absolventů na VŠE se konaly s absolventy Univerzity Karlovy ve starobylém Karolínu.
Tito absolventi U3V se vzdělávali v ročním kurzu základy práce na počítači. Výuku vedl prof. Ing. Stanislav Jireš, CSc. (na snímku vlevo) za pedagogické pomoci doc. Ing. Jana Poura, CSc. z Fakulty řízení VŠE.

Výuka seniorů v používání počítačů v hospodářské praxi byla tehdy nejen první v regionu, nýbrž i účelová a praktická. Někteří absolventi těchto prvních kurzů nacházeli opět uplatnění v administrativě, soudnictví apod. Bylo to v době, kdy v hospodářské praxi nastoupilo masové zavádění informačních technologií, a starší občané ztráceli možnost uplatnění.

Steinova.jpgOd roku 1988 pak postupně docházelo k rozšiřování výuky informačních technologií a k nebývalé spolupráci VŠE ve vzdělávání seniorů v regionu. Učitelé VŠE působili nejen v rámci U3V na VŠE ale také v Akademii 3. věku a Akademii volného času, které vedla Ing. Dana Steinová (na snímku vpravo). Pracovní listy a sešity připravované na VŠE pro studující na U3V sloužily jako podklad pro výukové texty Školičky Internetu, kterou v Praze zajišťovala ELPIDA. Nelze opomenout ani těsnou spolupráci se sekcemi Života 90.

Bez zajímavosti též není propojení činnosti U3V s celoživotním vzděláváním na VŠE a doplňování si vzdělání i před tzv. seniorským věkem, tj. případně i po 55. roce věku. Byl navázán kontakt s Úřady práce ve středočeském regionu o možnosti účelového vzdělávání.

Velký zájem o studium informačních technologií a Internetu se postupně dostával do rozporu s kapacitami počítačových učeben VŠE. Za všestranné podpory vedení VŠE i MŠMT, se jako první vysoké škole podařilo vybudovat samostatnou integrovanou počítačovou učebnu jen pro U3V (pro současnou práci 20 studentů a dvou učitelů). V učebně probíhala výuka na PC, multimediálních počítačích, noteboocích, Internetu, programová výuka angličtiny atd. Učebna byla k dispozici i o sobotách. Tak se také otevřela možnost po čtyřsemestrové výuce základů – použití souboru aplikačních programů a Internetu zpřístupnit zejména Internet k dalšímu individuálnímu vzdělávání seniorů. Uvedené však bylo nutné zabezpečit organizačně. Proto byl založen Senior Internet Club, v němž počítačově vzdělaní absolventi sami organizovali využití počítačové učebny ve volných hodinách všedních dnů a o sobotách.

Během let 1995 – 2000 bylo zřejmé, že ze strany seniorů je zájem o studium i dalších oborů vyučovaných na VŠE. Tak se výuka informatických kurzů rozšířila o kurzy Podnikové ekonomiky, Hospodářské a sociální politiky ČR, České diplomacie, Dějin umění, Statistiku, Bankovnictví. Rozrostl se počet informatických kurzů např. o Počítačovou grafiku, Prezentační programování, Tvorbu webových stránek, Překonávání jazykových bariér na počítači, Překladatelskou činnost pomocí počítače, Zpracování obrazových informací.

Z výčtu je zřejmé, že na výuce se nutně podílelo mnoho pedagogických pracovníků tří fakult, Výpočetního centra a ve dvou případech externisté. Na mezinárodním poli spolupracovala U3V se vzdělávací nadací v Horním Sasku. Účastnice U3V přednesla příspěvek na mezinárodní konferenci o vzdělávání seniorů v České republice na Mallorce.

kubalek.jpgAž do roku 2005 celá organizace U3V spočívala na bedrech prof. Ing. Stanislava Jireše, CSc. a několika studentech U3V. V této době však U3V na VŠE věnuje mimořádnou pozornost jmenovaný nový rektor školy, prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. Po odchodu prof. Jireše do důchodu oficiálně jmenoval akademickým ředitelem U3V doc. Ing. Tomáše Kubálka, CSc. (na snímku vlevo), kterému zajistil potřebné organizační podmínky pro rozvoj U3V na VŠE.

V současnosti na U3V může studovat zájemce, který dosáhl důchodový věk nebo je v invalidním důchodu a který má úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Přihlášky jsou přijímány elektronicky do studijního informačního systému.

Účastníci jsou registrování a zapisováni do jednotlivých předmětů (kurzů) elektronicky a stejně tak probíhá i úhrada poplatků, která je bezhotovostní. Vše se realizuje prostřednictvím informačního systému. Poplatky se hradí za semestr a jsou stanoveny dle počtu zapsaných předmětů a jejich druhů (společensko-vědní, informatický, tělovýchovný, jazykový). U3V na VŠE v Praze nabízí řadu předmětů, jejichž skladba se mění dle zájmu studentů a dostupnosti učitelů, např. v letním semestru bylo vyučováno 41 kurzů, mj.

  • společensko-vědní: Dějiny umění, Finance, Management zvládání života, Mezinárodní politika a diplomacie, Ochrana spotřebitelů, Podnikání pro seniory, Psychologie lidské komunikace, Účetnictví
  • informatické: Základy práce na počítači, Služby Internetu, Word, PowerPoint, Počítačová grafika, Tvorba webových stránek, Poznejte svůj notebook, Digitální fotografování, Digitální video
  • jazykové: Angličtina, Španělština
  • tělovýchovný: Pohyb v prevenci a péči o zdraví

U3V má v Praze svou vlastní učebnu, na níž probíhá především informatická výuka. Učebna je díky rozvojovým projektům MŠMT moderně vybavena (22 počítačů s LCD vhodných pro výuku střihu videa, počítačové stoly s možností zasunutí LCD do stolu, interaktivní tabule, dataprojektor pro druhou promítací plochu). Učebna splňuje technické předpoklady pro záznam výuky. Vícedruhové záznamy se provádí asi v polovině předmětů a jsou veřejně dostupné na adrese http://multimedia.vse.cz. Před učebnou je plazmová obrazovka, na níž jsou promítány novinky z webu http://u3.vse.cz, informace o právě probíhající výuce (název předmětu a fotografie) a další aktuální informace.

syrovatka.jpgSoučástí VŠE je také Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Výuka na U3V zde byla zahájena v zimním semestru akademického roku 2002/03. Dvacet osm posluchačů si tehdy mohlo vybrat ze tří předmětů, Úvodu do makroekonomie, Psychologie a Managementu zdravotnictví. Chod U3V na Fakultě managementu organizuje RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc. (na snímku vpravo). Vzhledem k odlišnému prostředí je zde sice počet zájemců o vzdělávání poněkud nižší a svůj podíl má i omezená dopravní obslužnost, ale to nemá v žádném případě vliv na kvalitu výuky a i tak se během let podařilo podstatně rozšířit výběr nabízených kurzů a získat i dostatek nových studujících.

Hlavní důraz je kladen na rozvoj využívání výpočetní techniky. Každoročně probíhá kurz pro úplné začátečníky a paralelní kurz pro pokročilé; vyhovět poměrně velkému zájmu seniorů (přesněji řečeno seniorek, jichž je většina) umožňují moderní počítačové učebny, jež jsou nyní k dispozici v nové přístavbě fakulty.

Nabídka kurzů vychází z akreditovaných předmětů vyučovaných na fakultě, v zájmu rozšíření této nabídky však bývají zařazovány i předměty vyučované na jiných vysokých školách (v současnosti např. Kulturní antropologie). Výběr vyučovaných témat vychází z poptávky seniorů a ze zájmu přispět novými znalostmi k jejich kvalitě života. V posledních letech výrazně narostl zájem o němčinu a angličtinu – výuka obou probíhá paralelně ve dvou skupinách.

Tradicí se již stalo pořádání Letní školy seniorů, jež vyplňuje volný čas mezi letním a zimním semestrem (červen – září). V jejím rámci bývají organizovány různé intenzivní (většinou týdenní) kurzy, jež navštěvují i senioři ze vzdálenějších oblastí ČR.
Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze byla v roce 2010 zahájena výuka v rámci Virtuální univerzity třetího věku, jež umožňuje vzdělávání distanční formou. Kromě vzniku konzultačního střediska na Fakultě managementu byla vytvořena střediska i v Třeboni a Dačicích.

Stanislav Jireš, Tomáš Kubálek, Oldřich Syrovátka - srpen 2011